Ali Lalehdani

Ali Lalehdani

علی لاله دانی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Imprisoned
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران، ۳ دی ماه ۱۴۰۲، علی لاله دانی، فرزند: محمود، ساکن استان همدان، زندانی سیاسی، در حال سپری کردن حبس تعزیری ۱۰ ساله خود در زندان مرکزی استان همدان است. این زندانی سیاسی از بابت ۱ پرونده در ۲ بخش، مجموعا به ۱۹ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده که از میزان ۱۰ سال آن لازم به اجرا است.

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی لاله دانی، در حالی که ابتدا توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب همدان پس از اعمال ماده ۱۳۴، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود اما در پی اعتراض نماینده دادستان، حکم وی توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان همدان، به ۱۰ سال حبس لازم به اجرا افزایش پیدا کرد.”

لازم به اشاره است، علی لاله دانی، ابتدا در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی حسین نظری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان همدان، از بابت اتهامات تشکیل گروه و جمعیت با نام براندازان مبارزبا هدف برهم زدن امنیت کشور ، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی ، توهین به رهبری از طریق شعارنویسی ، تحریق و آتش زدن اموال بانک قوامین ـ شعبه میدان سپاه همدان و بنرهای متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی همدان به منظور مقابله با نظام ، محاکمه و از بابت اتهام اول به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، اتهام دوم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام سوم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرونده برای رسیدگی از بابت اتهام تحریق و آتش زدن اموال بانک قوامین ـ شعبه میدان سپاه همدان و بنرهای متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی همدان به منظور مقابله با نظام به شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ استان همدان، ارجاع و از بابت اتهام تحریک مردم به خشونت علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از اتهام شروع به ساخت مواد انفجاری ناریه تبرئه شد.

پس از اعلام تسلیم به رای علی لاله دانی، به حکم صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری۲ استان همدان و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی، با کسر ۲ ماه از حبس تعزیری ۱ ساله اش وی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.

اما با توجه به حکمی در شعبه اول دادگاه انقلاب همدان بر علیه علی لاله دانی صادر شده بود در پی اعتراض وی و ارجاع پرونده اش به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان، وی در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی سیدرضا حسنی حلم و مستشار شعبه ـ بهرام کراری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تشکیل گروه و جمعیت با نام براندازان مبارز با هدف برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، محکوم شد ولی پس از ابلاغ حکم صادره توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان همدان و اعتراض دادستان ـ بعنوان طرف دیگر این پرونده مبنی بر ناکافی بودن میزان حکم صادره، علی لاله دانی، مجددا در ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان، محاکمه و علی لاله دانی، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به رهبری به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تشکیل گروه و جمعیت با نام براندازان مبارزبا هدف برهم زدن امنیت کشور هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تحریک مردم به جنگ و کشتار علی یکدیگر هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ تجمیع جرائم ، تحمل اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای علی لاله دانی لازم به اجرا شده و این فعال مدنی از سال ۱۳۹۹ در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان مرکزی همدان، است.

علی لاله دانی، در سال ۱۳۹۸، به اتهام شعارنویسی و فعالیت در فضای مجازی، توسط نیروهای امنیتی در استن همدان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن استان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، پرونده وی به دادگاه شعبه اول دادگاه انقلاب همدان و بخش دوم از همین پرونده هم به شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری۲ همدان، ارجاع شد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2023-12-25
City: Hamadan
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Imprisoned
Comment: On December 24, 2023, he has been serving his 10 years sentence in Hamadan prison

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.