Ebrahim Mingol Brahouei

Ebrahim Mingol Brahouei

ابراهیم مینگل براهویی

Nationality : Iranian
Age: 19
Status: Released
در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، ابراهیم براهویی مینگل ، فعال فضای مجازی، ساکن زاهدان و محبوس در زندان مرکزی آن شهر، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی ابراهمیم براهویی مینگل ، در حالی صورت گرفت که وی به مدت ۱۴ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان، تحت بازجویی قرار گرفته بود.

همچنین، با توجه به آزادی ابراهیم براهویی مینگل با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، ابراهیم براهویی مینگل ، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان، بازداشت شده بود.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-05
City: Unknown
Country: Unknown
Health Status: Unknown
Status: Released
Comment: On Friday, the 13th of Bahman 1402 (2nd Feb 2024), he was released from the detention center of the Intelligence Department of this city.

Date: 2024-02-04
City: Unknown
Country: Unknown
Health Status: Unknown
Status: Released
Comment:On Friday, the 13th of Bahman 1402 (2nd Feb 2024), he was released from the detention center of the Intelligence Department of this city.

Date: 2024-01-29
City: Unknown
Country: Unknown
Health Status: Unknown
Status: Kidnapped
Comment:A citizen living in Zahedan, despite the passage of more than a week since his arrest, he is still in limbo. Lack of information about his condition has increased the concern of the family and those around him.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.