Abdolaziz Azimi Ghadim

Abdolaziz Azimi Ghadim

عبدالعزیز عظیمی قدیم

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Temporary detention
Be My Voice:
عبدالعزیز عظیمی قدیم و علی باقری، دو فعال مدنی در مراغه و آذربایجان شرقی، پس از بازداشت در ۱۸ دی ماه به زندان اوین منتقل شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی در تهران روز شنبه ۱۸ دی ماه اقدام به بازداشت دو فعال مدنی اهل آذربایجان شرقی به نام های عبدالعزیز عظیمی قدیم و علی باقری نموده و آنان را به زندان اوین منتقل کرده اند.

دادسرای شهید مقدس اوین به خانواده های این دو تن اعلام داشته که قرار بازداشت یک ماهه برای آنان صادر شده اما از اتهامات تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.

عبدالعزیز عظیمی قدیم که سابقه دستگیری متعددی دارد، در آخرین مورد به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی مردم مراغه بازداشت و از سوی دادگاه ویژه روحانیت به هفت ماه حبس محکوم شد.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-03-03
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Temporary detention
Comment: A Turkish (Azerbaijani), despite the passage of twenty-five days since his arrest, is still in an undecided condition in Evin Prison.

Date: 2024-01-14
City: Tehran
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Temporary detention
Comment:He was arrested on January 8, 2024 in Maragheh a city in province of East Azerbaijan and was transferred to Evin prison.

Date: 2024-01-14
City: Maragheh
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Temporary detention
Comment:He was arrested on January 8, 2024 in West Azerbaijan and was transferred to Evin prison.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.