Abdolrahim Ghanbarzehi

Abdolrahim Ghanbarzehi

عبدالرحیم قنبرزهی

Nationality : Iranian
Age: 0
Status: Unknown
Be My Voice:
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، عیدو شه بخش، عبدالغنی شه بخش، عبدالرحیم قنبرزهی میربلوچ زهی و سلیمان شه بخش، چهار متهم سیاسی، محبوس در سالن ۱۲ زندان قزلحصار کرج مرکز استان البرز، توسط قاضی محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شدند.

براساس این گزارش، اتهامات عیدو شه بخش، عبدالغنی شه بخش، عبدالرحیم قنبرزهی میربلوچ زهی و سلیمان شه بخش اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی ، تشکیل در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده است.

همچنین، سلیمان شه بخش به همراه عبدالرحیم قنبرزهی میربلوچ زهی در بخشی دیگر از همین پرونده توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری از بابت اتهام قتل عمد حاج نبی قنبرزهی و ی فرد دیگر ـ هویت نامشخص به اعدام محکوم شدند.

لازم به اشاره است، عیدو شه بخش، عبدالغنی شه بخش، سلیمان شه بخش به همراه عبدالرحیم قنبرزهی میربلوچ زهی در سال ۱۳۹۵ به اتهام قتل عمد توسط ماموران امنیتی، دستگیر شدند.

پس از طی مراحل بازجویی ها عیدو شه بخش، عبدالغنی شه بخش، در مرحله داردسی توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، از اتهامات منتسبه تبرئه و آزاد شدند اما برای دومیت مرتبه چند ماه بعد، توسط ماموران امنیتی، دستگیر شدند.

در این گزارش، به جزائیات بیشتری در خصوص پرونده این افراد اشاره نشده است.

Witness.Report Status Chaneges:


Date: 2024-02-13
City: Karaj
Country: Iran
Health Status: Unknown
Status: Unknown
Comment: According to the campaign of Baloch activists, on February 4, 2024, Abdolrahim Ghanbarzehi a political accused, was imprisoned in the 12th hall of Qezelhesar prison in Karaj, the capital of Alborz province was sentenced to death.

Witness Report Logo

We will get your report and publish it as the last status of the detainer. This way, you can have some peace of mind knowing that your loved one's case is being publicized and that they are not forgotten.

Donate

All rights reserved Witness.Report 2022-2024.